پیام ریس مرکزتحقیقات ورشد ظرفیت شهری

پیام ریس مرکزتحقیقات

سکتور شهری افغانستان با محوریت وزارت شهرسازی و مسکن، به منظور رشد و انکشاف متوازن شهرهای کشور همه ساله کنفرانس‌های مدون شهری را برگزار می‌نماید. اکنون در آستانه برگزاری چهارمین کنفرانس ملی شهری با شعار پیش بسوی توسعه شهرهای پایدار قراردارد. مرکزتحقیقات و رشد ظرفیت شهری‌ مسئول اجرایی کنفرانس‌های مدون شهری ازعموم ملت شریف افغانستان اعم از متخصصین،اساتید پوهنتون‌ها، علما، رسانه ها، محصلین، متعلمین، و تمام اقشار جامعه صمیمانه تقاضا می نماید تا در راستای تحقق اهداف چهارمین کنفرانس ملی شهری هر فردِ از جامعه به نوبه ای خویش سهم داشته و مسئولیت شان را در ارتباط بهبود وضعیت شهری در کشور ادانمایند.

برگذارکننده گان

حامیان مرکزتحقیقات

همکاران رسانه ای